085 – 822 24 60 info@youen.nl

Vraag en antwoord Youen Masterclass

Welke verschillende subsidiemogelijkheden zijn er?

Voor grotere installaties (meer dan 3x25Amp) investeringssubsidie voor organisaties die meer dan 50.000kWh op jaarbasis verbruiken.

  • SDE++ beschikking
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor kleinere installaties (maximaal 3x25Amp):

  • Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
  • Milieu-Investeringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Het stapelen van subsidies mag niet, maar er mogen wel subsidies aangevraagd worden voor onderdelen waar in een ander subsidiemechanisme geen subsidie over verleend wordt: de combinatie SDE++ voor zonnepanelen en EIA voor de transformator en omvormer(s) is heel gebruikelijk.

Om te versnellen zou in nieuwbouw BIPV sowieso verplicht moeten worden in het Bouwbesluit denk ik, wat vindt u?

De reactie van Harm Jeeninga (TNO) hierop is dat het vooral een vraag is die gaat over wat is de effectieve wetgeving. Je kunt specifiek gaan voorschrijven (de Rc waarde van X moet minimaal Y zijn in 2021) of bijvoorbeeld generiek een norm opnemen (het energieverbruik mag niet meer dan X GJ per m2 zijn of de CO2-emissie mag niet meer dan X kg/ m2 zijn), al dan niet aangevuld met minimumwaardes voor bepaalde bouwdelen. Hoe specifieker je voorschrijft, hoe minder ruimte is om te experimenteren en te komen tot oplossingen op maat. Ofwel: ik ben in de basis geen groot voorstander van het voorschrijven van BIPV in bijv. het bouwbesluit. Wel ben ik een groot voorstander van voortschrijdende normstelling waarbij je langjarig de aanscherping van de norm vast legt (en er ook niet van afwijkt). Iedereen weet dan ruim van tevoren waar hij/zijn aan toe is en het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe concepten (daar kun je ook nog wat andere prikkels aan toe voegen). In mijn optiek ligt de sleutel bij de bestaande bouw en niet bij nieuwbouw. Op het moment dat door early adapters BIPV voldoende is toegepast, dan zullen veel eigenaren de voorkeur geven aan een esthetisch mooi vormgegeven dak. Ofwel: ik heb goede hoop dat de markt hier zijn werk wel doet. Vooral de markt voor grootschalige renovatie in de bestaande bouw komt matig van de grond en zeker niet op een wijze dat de mogelijkheden voor integratie van PV (en warmte) goed worden benut.

De reactie van Jan Hein Blom van Youen: de reactie van Harm onderschrijf ik. In Frankrijk is veel regelgeving met betrekking tot zonnepanelen. Gebruikers ervaren zonnepanelen nu als hoogdrempelig en duur. Die hoge drempels remmen de energietransitie. Het Nederlandse model faciliteert allerlei oplossingen, waardoor ook meer innovatie plaatsvindt.

Zou het dubbelgebruik van parkeerterreinen en PV-zonnecarports inclusief opladers een oplossing zijn die de aanleg van grootschalige Zonneparken kan compenseren?
Of je het volledig kan compenseren hangt af van de vraag hoeveel oppervlak je veronderstelt dat er autonoom voor de aanleg voor grootschalige zonneparken zal worden gerealiseerd. Echter geeft Harm Jeeninga (TNO) wel aan dat gegeven de enorme opgave die voortkomt uit de klimaatdoelstellingen, zullen wij elk oppervlak op een verantwoorde manier (esthetisch aantrekkelijk, geen negatieve effecten op milieu) elektriciteit moeten laten opwekken. Er is geen reden waarom een carport niet op een visueel aantrekkelijke manier elektriciteit zou moeten opwekken.
In hoeverre wordt bij de keuring etc. voor de verzekering rekening gehouden met de ondergrond en meer specifiek EPS-isolatie op het dak.
De SCIOS Scope 12 inspectie kijkt niet naar de toegepaste isolatiematerialen onder de dakbedekking c.q. welke dakbedekking er is toegepast. Bij het opstellen van deze scope is in ogenschouw gehouden dat niet alle e-mensen ook bouwkundig zijn onderlegt. Wel wordt er gekeken of de doorvoeringen correct zijn uitgevoerd, bv dat bekabeling niet kan inschuren bij de scherpe randen van de dakplaten.
Voordat we besluiten om +/- 160 zonnepanelen aan te schaffen zou ik graag willen weten wat de scope 12 certificering ongeveer kost. Kun je hiervan een indicatie geven a.u.b.
Op basis van het aantal PV-panelen zal de prijs rond € 380,00 ex btw zijn.
Met welke zaken moet ik nu rekening houden (bij de aanleg van zonnepanelen), wetende dat er gebouwd gaat worden en er dus tussen nu en 1 jaar meer panelen nodig kunnen zijn? Dus: nu alles doen, alleen een grotere omvormer of alles ineens aanleggen, later.
De aansluiting moet groot genoeg zijn in relatie met het vermogen van de installatie. Het oppervlak moet voldoende ruimte bieden om het vermogen kwijt te kunnen en de draagconstructie van het gebouw moet de installatie kunnen dragen. En hou bij de keuze van dakbedekking rekening van het plaatsen van zonnepanelen. Overleg met de installateur over het kabeltracé, de doorvoering en de plaats van de omvormers. Houdt rekening met goede bereikbaarheid van het dak voor onder meer inspecties en onderhoud van de zonnepanelen. Houdt bij plaatsing bij apparatuur van apparatuur op het dak rekening met plaatsen van zonnepanelen.

Youen kan helpen met een doorkijkje middels scenario’s. Als u dat zou willen, neem dan contact op met verkoop@youen.nl en laat u informeren.

Komen glas-glas panelen en Bi-faciale panelen aan bod? Komen ook de milieuaspecten van de verschillende panelen aan bod, zoals de embedded energie en milieubelasting van aluminium randen en tedlar achterzijde t.o.v. glas-glas panelen en recyclebaarheid van de componenten?
Tijdens de Masterclass zijn deze niet aan bod geweest, echter kan de aankoopbegeleider je hier uiteraard meer over vertellen. We nemen de vraag ook mee als suggestie voor een volgende masterclass.
Als er circa 600 PV-panelen van 360 WP worden geplaatst hoe zwaar moet dan de hoofdaansluiting van Aliander zijn? Deze zelfde vraag voor circa 750 panelen van 360 WP?
De stroomaansluiting, de zonnepanelen en de omvormer hebben waarden en vermogens die met elkaar afgestemd moeten worden. Om te kunnen bepalen of een zonnestroomsysteem past bij een aansluiting is specialistische kennis nodig. Youen kan je daarbij helpen. Mail hiervoor naar verkoop@youen.nl
Is waterstof een realistische drager om energie op te slaan? Ik heb wel eens gehoord dat elektrolyse veel energie kost?
Waterstof is een ontwikkeling in de energietransitie. Waterstof produceren kost veel elektriciteit maar zonnepanelen zijn daarin een goeie uitkomst.
De postcoderoosregeling loopt eind dit jaar af. Kunt u al aangeven wat er vanaf 2021 voor een energie coöperatie mogelijk zal zijn qua subsidies en regelingen?
De huidige postcoderoosregeling wordt per 1 januari 2021 definitief vervangen door een subsidieregeling. Energiecoöperaties een VvE’s kunnen straks subsidie aanvragen voor PV-systemen van 15-300 kilowattpiek.
Wat zijn nu de opties voor opslagmogelijkheden?
Batterijen voor energieopslag zijn beschikbaar en leverbaar. Veel systemen die de afgelopen jaren door Youen zijn geïnstalleerd, zijn al voorbereid op de komst van batterijen voor de opslag van duurzaam opgewekte energie. De stand van zaken (oktober 2020) is dat batterijen met een grotere capaciteit inmiddels al een positieve exploitatie kunnen ondersteunen. Het is de verwachting van Youen dat binnen de aankomende twee jaren, batterijen vanwege een prijsdaling in toenemende mate interessant worden voor systemen op woningen. Rekening houdend met de salderingsregeling verwachten wij dat batterijen vanaf 2023 op grotere schaal een intrede zullen doen.
Is het nodig om montagesystemen voor zonnepanelen op hoge gebouwen te moeten verankeren middels fixatie in het dak, of kan het ook een losstaand systeem blijven dat alleen wordt verankerd/verzwaard met ballast.
Afhankelijk van de situatie kan een systeem tot 50 meter hoogte worden voorzien van ballast, dit is afhankelijk per windgebied en geografische ligging zoals bijvoorbeeld kustgebied. Het is wel verstandig om de installatie en de situatie even te laten berekenen. Van der Valk geeft een garantie gebaseerd op ballast tot een hoogte van 50mtr. Alle calculaties zijn gebaseerd op de geldende normeringen en op basis van de windtunneltesten.

Meer informatie

Mocht je naar aanleiding van de Youen Masterclass nog verdere vragen hebben, neem dan contact op met Rick Schuurkamp op telefoonnummer 06-13821418 of Jan Hein Blom op telefoonnummer 06-51543372.

Share