085 – 822 24 60 info@youen.nl

Algemene voorwaarden zakelijke afnemers

Algemene voorwaarden zakelijke afnemers

 


 

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.2 Verkoper: de besloten vennootschap Solquent B.V. gevestigd te Zeewolde en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.
1.3 Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de Producten bij Verkoper heeft besteld.
1.4 Overeenkomst: elke afspraak tussen Koper en Verkoper tot het leveren van Producten en eventuele Installatie ervan door Verkoper ten behoeve van Koper.
1.5 Producten: alle door Verkoper geleverde te leveren en te installeren zaken waaronder (maar niet beperkt tot): diensten, zonnepanelen, omvormers, laadregelaars, accu’s, dataloggers bekabeling en/of montagemateriaal, een en ander conform specificatie door Solquent BV.
1.6 Installatie: indien de montage en aansluiting van de Producten is overeengekomen zal Verkoper de Producten op dusdanige wijze (laten) installeren dat het in de gegeven omstandigheden een goed (verwacht) vermogen zal (kunnen) behalen.
1.7 Verwacht vermogen: het in de Overeenkomst omschreven verwachte vermogen, die de Producten (kunnen) genereren in de meest ideale omstandigheden.


 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Verkoper Producten worden geleverd en/of geïnstalleerd.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij Verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Koper.


 

3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle door Verkoper gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 14 kalenderdagen geldig. Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan Verkoper is bevestigd.
3.2 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 Alle in de offerte van Verkoper genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.5 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Koper van de door Verkoper (elektronisch) verzonden offerte.
3.6 Alle offertes van Verkoper aan Koper zijn (mede) gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Koper is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de levering, installatie, uitvoering en/of tijdsduur van de opdracht dan is Verkoper gerechtigd de opdracht te beperken, uit te breiden of te beëindigen.


 

4 Wijzigingen van de Overeenkomst

4.1 Indien door wensen van Koper, die door Verkoper redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de Installatie die kan worden toegerekend aan Koper), de hoeveelheid werkzaamheden die Verkoper op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk.
4.2 Aanvullingen c.q. wijzigingen op de offerte, Overeenkomst en/of de Installatie zijn voor partijen alleen bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
4.3 Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.
4.4 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten, belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Verkoper gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
4.5 In het geval er sprake is van een wijziging van meer dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs zijn zowel Verkoper als Koper gerechtigd de Overeenkomst binnen 10 kalenderdagen na de mededeling van Verkoper dat de prijs wordt verhoogd per aangetekende brief te ontbinden.


 

5 Levering en uitvoering

5.1 Iedere Overeenkomst leidt voor Verkoper tot een inspanningsverplichting waarbij Verkoper zich met de zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.
5.2 Alleen Verkoper geldt tegenover Koper als opdrachtnemer ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Verkoper voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Koper uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derden dienaangaande.
5.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt. Verkoper of een door haar aangewezen installateur zal Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van de Producten en de eventuele installatie ervan.
5.5 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Verkoper een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst op. Koper kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding waaronder tevens maar niet uitsluitend financiële schade, ontstaan door de niet gerealiseerd verwacht vermogen van de Producten. Koper kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Verkoper de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Koper een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
5.6 Na ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de Koper heeft betaald onverwijld terugbetalen.
5.7 Het risico van beschadiging, waardevermindering en/of vermissing van Producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging bij de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.8 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.


 

6 Installatie door Verkopers

6.1 Koper is jegens Verkoper verantwoordelijk voor het treffen van juiste en tijdige maatregelen, gereed maken van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van de Producten. Koper is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is om goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst te garanderen.
6.2 Verkoper verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. Voor zover een goede Installatie dit vereist, heeft Verkoper het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
6.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door Koper of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
6.4 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Verkoper of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar de Producten geïnstalleerd dienen te worden.
6.5 Koper staat ervoor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.
6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de in deze algemene voorwaarden en/of in de Overeenkomst gestelde voorwaarden niet is voldaan, komen voor rekening van Koper.
6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.
6.8 Verkoper verplicht zich ertoe om de meterkast conform NEN1010 op te leveren. De mogelijkheid bestaat dat Verkoper, om aan deze norm te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Koper is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf – aan de netbeheerder – te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van Verkoper, tenzij anders is overeengekomen.


 

7 Zelf installeren door Koper

7.1 In het geval Koper de Installatie zelf uitvoert, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de installatie van de Producten. Voor het niet werken van (een van) de Producten of eventuele andere schade die ontstaat door onjuiste installatie (in strijd met de bijgevoegde instructie) van de Producten kan Verkoper nimmer worden aangesproken.
7.2 Voor zover een deskundig tussenpersoon, waaronder onder meer – doch niet uitsluitend – wordt verstaan een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur, wenst af te wijken van de in de branche geldende normen, zoals de NEN 7250, is Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren volgens deze in de branche geldende normen.


 

8 Adres- en naamswijziging

8.1 Koper dient Verkoper tien (10) kalenderdagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk te informeren over deze adreswijziging. Verkoper is niet aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet (tijdig) doorgeven van een adreswijziging.
8.2 Indien Koper een rechtspersoon is,
is hij verplicht Verkoper schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging zoals naam en rechtsvorm.
8.3 Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat Verkoper de wijziging(en) schriftelijk heeft bevestigd.


 

9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Verkoper danwel de toeleverancier van Verkoper is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Koper verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte Producten en/of diensten.
9.2 Koper mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper geen gebruik maken van deze Producten en/of diensten waarop Verkoper danwel dienst toeleverancier rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de Overeenkomst.
9.3 Verkoper is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet herleidbaar tot een Koper.
9.4 Tekeningen en berekeningen met hierin (onder andere) opgenomen de dak afmetingen, het aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Koper) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van Verkoper gebruikt bij installatie van de Producten, zonder dat Verkoper bij de installatie van de Producten betrokken is.


 

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Verkoper in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
10.2 Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.5 Koper machtigt Verkoper onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Verkoper afgeleverde/geïnstalleerde Producten zich bevinden om deze onder zich te nemen. Koper is aansprakelijk voor de door de Verkoper te maken kosten van terugneming.
10.6 Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Verkoper een bezitloos pandrecht te vestigen op de Producten, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Verkoper op deze zaken te eniger tijd teniet mocht blijken te zijn gegaan.
10.7 De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze gelden. Voor zover nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.


 

11 Betalingsvoorwaarden

11.1 Tenzij anders vermeld dient betaling steeds te geschieden binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze.
11.2 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en/of zaken van Koper of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.
11.4 Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 7 kalenderdagen na de factuurdatum, is Koper in verzuim. Koper is vanaf het moment van verzuim aan Verkoper over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. Koper is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.5 In geval er meerdere Kopers zijn, is elke Koper jegens Verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de Producten ten behoeve van deze Kopers zijn besteld.
11.6 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en (incasso)kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.7 In het geval Koper bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Koper niet opschorten.
11.8 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling en/of bankgarantie. Verkoper zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Koper aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Koper in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.
11.9 Verkoper is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Koper, indien Koper in gebreke blijft met voldoening van de door Verkoper verzonden factuur, binnen 7 kalenderdagen na schriftelijke aanmaning.


 

12 Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

12.1 Verkoper is jegens Koper slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Daarvan kan worden gesproken indien Verkoper niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht in acht neemt bij uitvoering van de Overeenkomst en/of bij de Installatie.
12.2 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Koper waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, misgelopen vermogen danwel misgelopen stroomopbrengst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
12.3 De Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n), waaronder bijvoorbeeld begrepen de eigenaar van het pand en/of de onroerende zaak, die met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de Installatie tussen Koper en Verkoper samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld door Verkoper.
12.4 Indien de uitvoering van een Overeenkomst en/of Installatie door Verkoper leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Verkoper komt. Op verzoek wordt Koper een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
12.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 12.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid van Verkoper.
12.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een half jaar na de dag waarop Koper bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Verkoper voor die schade.


 

13 Garanties, onderzoek en reclames

13.1 De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken en/of uit te voeren Installatie.
13.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van tien (10) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van dat Product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
13.3 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee (2) weken na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Verkoper, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens Verkoper vervalt.
13.4 Zolang Koper niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan kan hij geen aanspraak maken op garantie.
13.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden, onvolledige/onjuiste informatie of aanwijzingen door of namens Koper zijn gedaan, eigenschappen van de (ondergrond van de) locatie of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, sneeuw, ijzel, schaduw en/of temperaturen etc).
13.6 Koper is gehouden het geleverde en/of geïnstalleerde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden of Installatie is uitgevoerd. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na (op)levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.7 Indien Koper tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.
13.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
13.9 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, ter keuze van Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Koper voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarvan aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
13.10 Door schaduw en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar de Producten niet het (gehele) verwachte vermogen genereren. Indien er sprake is van een geringe afwijking van het verwachte vermogen, zijnde een afwijking van 15% of minder, geldt dat dit niet als gebrek.
13.11 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper gevallen integraal voor rekening van de Koper.
13.12 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan Koper in rekening gebracht worden.


 

14 Verjaringstermijn

14.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.
14.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper Verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


 

15 Overmacht

15.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3 Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht kan Koper geen vergoeding van door hem geleden schade van Verkoper vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.
15.4 Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


 

16 Incasso

16.1 Indien Koper de vordering niet tijdig voldoet zal Verkoper, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven en wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
16.2 Ingeval van niet of niet tijdige betaling door Koper dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Koper rustende verplichting is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Verkoper om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Koper te vorderen.


 

17 Geheimhouding

17.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.
17.2 Verkoper bewerkstelligt dat haar werknemers en derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.
17.3 Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.


 

18 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

18.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Koper en Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.
18.3 De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.


 

19 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
19.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Koper.
19.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
19.4 Verkoper heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
19.5 Indien Verkoper de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Verkoper de wijzigingen tijdig bekend maken. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen 31 kalenderdagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.
19.6 Indien Koper een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Koper dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Verkoper te vermelden.

Share